Aktualności

Published on 25 maja, 2016 | by admin

Arka i Wisła Płock otrzymały licencje

Arka Gdynia i Wisła Płock otrzymały licencje na grę w Ekstraklasie w sezonie 2016/17.

Po rozpatrzeniu wniosków Klubów I ligi, które złożyły wniosek o przyznanie licencji na rozgrywki Ekstraklasy na sezon 2016/2017, Komisja postanowiła:

1. Przyznać licencję Klubowi Wisła Płock SA na rozgrywki Ekstraklasy na sezon 2016/2017 z nadzorem infrastrukturalnym oraz finansowym. Nadzór Infrastrukturalny nałożono w celu dostosowania obiektu do wymogów transmisji telewizyjnych zgodzie z zapisami Podręcznika Licencyjnego dla Klubów Ekstraklasy na sezon 2016/2017. Nadzór finansowy nałożono w związku z awansem Klubu do wyższej klasy rozgrywkowej, co wiąże się z koniecznością monitorowania złożonej prognozy finansowej w celu uniknięcia znaczących odchyleń przychodów i kosztów.

2. Przyznać Klubowi Arka Gdynia SSA Licencję na rozgrywki Ekstraklasy na sezon 2016/2017 z nadzorem infrastrukturalnym oraz finansowym. Nadzór infrastrukturalny nałożono w związku z koniecznością realizacji zaleceń wynikających z raportu Eksperta ds. Infrastruktury. Komisja zobowiązała Klub do realizacji przedmiotowych zaleceń do dnia 30 czerwca 2016 roku, za wyjątkiem wymagań określonych w kryterium I.03 Podręcznika Licencyjnego. Zgodnie z wspomnianym kryterium każdy Stadion musi być wyposażony w furtki ewakuacyjne umożliwiające ewakuację na płytę boiska. Mając na uwadze, iż właścicielem obiektu jest miasto oraz ze względu na czasochłonne procedury przetargowe, Komisja zobowiązała Klub do spełnienia przedmiotowego kryterium do rozpoczęcia rundy wiosennej sezonu 2016/2017 pod rygorem nałożenia sankcji regulaminowych przewidzianych przez Podręcznik Licencyjny. Nadzór finansowy nałożono w związku z awansem Klubu do wyższej klasy rozgrywkowej, co wiąże się z koniecznością monitorowania złożonej prognozy finansowej w celu uniknięcia znaczących odchyleń przychodów i kosztów.

3. Odmówić przyznania licencji na rozgrywki Ekstraklasy na sezon 2016/2017 Klubowi Zagłębie Sosnowiec SA ze względu na niespełnienie kryteriów F.03, F.04 oraz F.05 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów Ekstraklasy na sezon 2016/2017. Klub w toku procedury licencyjnej, pomimo licznych wezwań do uzupełnienia dokumentacji, nie przedstawił Komisji Licencyjnej raportu biegłego rewidenta ze spostrzeżeniami, wymaganego przez kryterium F.03 oraz F.04, a także nie udokumentował w należyty sposób prognozy finansowej, uwzględniającej realne przychody i koszty uczestnictwa w rozgrywkach Ekstraklasy, wraz z raportem biegłego rewidenta, zgodnie z wymogami kryterium F.05. Klub nie przedstawił także zaświadczenia o braku zaległości wobec Komisji Ligi Ekstraklasy SA, wymaganego przez kryterium F.04.

4. Odmówić przyznania licencji na rozgrywki Ekstraklasy na sezon 2016/2017 Klubowi Zawisza Bydgoszcz SA ze względu na niespełnienie kryteriów F.01, F.03, F.04 oraz F.05 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów Ekstraklasy na sezon 2016/2017. Kryterium F.01 naruszenie w postaci nie przedłożenia opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy. Kryterium F.03 naruszenie w postaci nieuregulowania zobowiązań wynikających z działalności transferowych oraz nie przedłożenia Komisji Licencyjnej raportu biegłego rewidenta ze spostrzeżeniami, wymaganego przez przedmiotowe kryterium. Kryterium F.04 naruszenie w postaci nie przedłożenia zaświadczenia o braku zaległości wobec Komisji Ligi Ekstraklasy SA, wymaganego przez przedmiotowe kryterium oraz nie przedłożenia Komisji Licencyjnej raportu biegłego rewidenta ze spostrzeżeniami, wymaganego przez przedmiotowe kryterium. Kryterium F.05 naruszenie w postaci nie udokumentowania w należyty sposób prognozy finansowej, uwzględniającej realne przychody i koszty uczestnictwa w rozgrywkach Ekstraklasy, wraz z raportem biegłego rewidenta, zgodnie z wymogami przedmiotowego kryterium.

Od powyższych decyzji Klubom przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN w terminie 5 dni od dnia doręczenia przedmiotowych decyzji.

źródło: PZPN

Tags: , , ,


About the AuthorBack to Top ↑

frivfrivfriv