Aktualności

Published on 20 maja, 2014 | by admin

Legia gotowa na święto

W War­sza­wie szy­ku­ją się na mi­strzow­ską fetę. Po zwy­cię­stwie w meczu z Gór­ni­kiem pił­ka­rzom Legii do obro­ny ty­tu­łu bra­ku­je punk­tu!

Z in­for­ma­cji Faktu wy­ni­ka, że wła­dze sto­łecz­ne­go klubu są przy­go­to­wa­ne na świę­to­wa­nie po naj­bliż­szym spo­tka­niu z Ru­chem (nie­dzie­la, godz. 15.30). Szcze­gó­ły fety są do­pi­na­ne na ostat­ni guzik.

– Nie bę­dzie­my za­sko­cze­ni, jeśli za­wod­ni­cy za­pew­nią sobie mi­strzo­stwo za ty­dzień. Wczo­raj roz­po­czę­li­śmy roz­mo­wy z mia­stem i po­li­cją. Wcze­śniej nie miało to więk­sze­go sensu – tłu­ma­czy pre­zes Legii Bo­gu­sław Le­śno­dor­ski

Jeśli sprawdzi się optymistyczny dla warszawskich kibiców scenariusz, po zakończeniu meczu zawodnicy i trenerzy będą świętować sukces na boisku, a po kilkudziesięciu minutach wyjadą otwartym autokarem na ulice Warszawy. Tradycyjnie przejadą na Stare Miasto.

Przy organizacji fety pojawiły się jednak problemy formalne. Jest już za późno, aby oficjalnie zgłosić imprezę masową na terenie Warszawy. Prezes Leśnodorski zapewnia jednak, że wszystko będzie w porządku.

– Sytuacja jest nietypowa. Przecież nie mogliśmy nic zgłaszać tydzień temu, kiedy nasza przewaga nad Lechem wynosiła pięć punktów – wyjaśnia szef klubu z Łazienkowskiej.

W niedzielę legioniści nie otrzymają pucharu i medali za mistrzostwo. Oficjalna ceremonia odbędzie się 1 czerwca po spotkaniu z Lechem. Z naszych informacji wynika, że na uroczystość zostaną zaproszeni: były trener Legii Jan Urban (52 l.) i jego asystent Kibu Vicuna (43 l.). Swoją obecność już wcześniej zapowiadali zawodnicy, którzy odeszli z klubu zimą, m.in. Dominik Furman

źródło: Fakt

Tags: , ,


About the AuthorBack to Top ↑

frivfrivfriv